Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Hunt IT B.V., kantoorhoudende aan de Veluwehaven 49, 3433 PW te Nieuwegein, hierna te noemen de 'opdrachtnemer'.
Deponering van deze voorwaarden bij de Kamer van Koophandel te Utrecht heeft plaatsgevonden op 12 maart 2010 onder nummer 30284283.

Artikel 1. Definities.

In deze voorwaarden wordt Hunt IT B.V. verder genoemd 'de opdrachtnemer', en onder 'de opdrachtgever' de wederpartij van de opdrachtnemer.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.1. Op alle door de opdrachtnemer gedane offertes, aanbiedingen, afgesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
2.2. Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt de opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden is uitgesloten.
2.5. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de opdrachtnemer, voor uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.6. De opdrachtgever met wie eenmaal een op basis van deze algemene voorwaarden reeds een overeenkomst is gesloten wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te gaan.
2.7. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de opdrachtnemer en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Offertes, totstandkoming overeenkomst en wijziging in gegeven opdrachten.

3.1. Uitsluitend de directie van de opdrachtnemer is bevoegd namens de opdrachtnemer offertes uit te brengen, overeenkomsten te sluiten en wijzigingen in gegeven opdrachten te aanvaarden.
3.2. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is genoemd.
3.3. Een overeenkomst is tot stand gekomen indien het overeengekomene schriftelijk door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever is bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht het overeengekomene juist te hebben weergegeven. Opdrachtgever kan binnen 5 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging, voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst, de inhoud ervan, schriftelijk, ontkennen. Voor overeenkomsten waarvoor geen opdrachtbevestiging is verzonden wordt de eerste factuur van de opdrachtnemer als opdrachtbevestiging beschouwd.
3.4. Wijziging van de overeenkomst, uitbreiding en inkrimping daaronder begrepen, is tot stand gekomen zodra deze wijziging schriftelijk door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever is bevestigd.
3.5. Indien, na totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen door de opdrachtgever worden opgegeven, met welke wijzigingen de opdrachtnemer kan instemmen, en waarna de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, dan komen alle reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van winstderving voor rekening van de opdrachtgever.
3.6. De opdrachtnemer is bevoegd om, indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, voor een juiste uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend conform offerte van de opdrachtnemer waarin zijn verdisconteerd de verstrekte prijsopgaven. De opdrachtnemer zal met de opdrachtgever zo mogelijk en/of nodig met de opdrachtgever overleg voeren. Eventuele bezwaren hiertegen dient de opdrachtgever vóór het sluiten van een overeenkomst aan de opdrachtnemer kenbaar te maken.
3.7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
3.8. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3.9. Indien een vast honorarium of vaste prijs is overeengekomen zal de opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dat honorarium of die prijs tot gevolg heeft.
3.10. De prijzen genoemd in de offertes zijn exclusief BTW, en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen tenzij anders aangegeven. Als basis van de offerte zal de door opdrachtgever vooraf beschikbaar gestelde, ter zake doende informatie, worden gehanteerd.
3.11 De genoemde prijzen in de offertes gelden voor het kalenderjaar waarin de uitvoering van de overeenkomst worden verricht tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld door de opdrachtnemer.
3.12 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen. In geval van een prijswijziging zal de opdrachtgever hiervan schriftelijk tenminste één maand voor de ingangsdatum op de hoogte stellen. Opdrachtgever is gerechtigd de bestaande overeenkomst schriftelijk binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving waarin de prijsverhoging wordt aangekondigd te ontbinden met in acht neming van datgene wat is vermeld in de (deel)overeenkomst.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst.

4.1. De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van deze overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn.
4.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan de opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.5 Mocht gedurende de uitvoering van de overeenkomst worden geconstateerd dat de werkelijke situatie essentieel afwijkt van het gestelde in de offerte zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis stellen. De voortvloeiende extra kosten voor de uitvoering van de overeenkomst worden volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
4.6 Indien de uitvoer van de overeenkomst plaats vindt in de ruimten of gebouwen van de opdrachtgever of een andere partij, zullen zij zorgdragen voor de naleving van de geldende wettelijke regels en voorschriften die van toepassing zijn op de omstandigheden en situatie waaronder de uitvoering van de overeenkomst tot stand komt.
4.7 De opdrachtgever stelt kosteloos ter beschikking noodzakelijke kantoorruimten, computerapparatuur en voorzieningen die de opdrachtnemer in staat te stellen om aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen.

Artikel 5. Contractduur en uitvoeringstermijn.

5.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
5.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever de opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
5.3 Uitvoer van de overeenkomst geschiedt op normale werkdagen tenzij in de offerte of opdrachtbevestiging expliciet anders is vermeld. Deze dagen duren acht uur, waarbij de uitvoer op zodanige uren zal worden verricht als door opdrachtgever wordt vastgesteld tijdens normale werktijden tussen 08:00 en 18:00 uur, op weekdagen van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd algemeen erkende feestdagen. Wanneer de aard van de uitvoer van de overeenkomst zulks vereist, of wanneer zulks door de opdrachtgever wordt verzocht, zal opdrachtnemer trachten te bewerkstelligen dat uitvoer op andere uren zal worden verricht.

Artikel 6. Ontbinding.

6.1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze tekort komt, zal de opdrachtgever daarvoor reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling door de opdrachtnemer vereist zal zijn. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal de opdrachtnemer in dit geval ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, danwel deze geheel of ten dele zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.
6.2. Hetgeen in het vorige lid vermeld is, geldt tevens in het geval van faillissement of surséance van betaling, of bij overlijden, of het onder curatele stellen van de opdrachtgever of bij stillegging of overdracht van diens bedrijf ofwel bij beslaglegging op het geheel, of een gedeelte, van de eigendommen van de opdrachtgever of van zijn bedrijf.
6.3. De opdrachtgever is in het bijzonder verplicht de gemaakte kosten en de schade die de opdrachtnemer door voortijdige beëindiging van de overeenkomst lijdt te vergoeden. In deze gevallen is elke vordering welke de opdrachtnemer ten laste van de opdrachtgever heeft of verkrijgt dadelijk opeisbaar.

Artikel 7. Gebreken en klachtentermijnen.

7.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dient de opdrachtgever binnen vijf dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te melden aan de opdrachtnemer.
7.2. Indien een klacht gegrond is, zal de opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te maken.
7.3. Indien het alsnog verrichten van het overeengekomene niet meer mogelijk is, zal de opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.
7.4 De aanwezigheid van een gebrek geeft opdrachtgever nimmer recht tot opschorting of
verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot de uitvoer van de overeenkomst.

Artikel 8. Personeel en Persoonsgegevens.

8.1 Elke introductie van personeel bij de opdrachtgever is, ook in een stadium waarin de opdrachtnemer een offerte uitbrengt, strikt vertrouwelijk. Indien overtreding van deze bepaling door de opdrachtgever leidt tot aanstelling dan wel uitvoering van een overeenkomst van de betrokken persoon door een derde, is de opdrachtgever opdrachtnemer de volledige vergoeding, waar opdrachtnemer recht op zou hebben gehad indien de aanstelling door de opdrachtgever zou hebben plaatsgevonden, verschuldigd. Onder een derde wordt verstaan een werkmaatschappij c.q. dochteronderneming van de opdrachtgever, een zusteronderneming van de opdrachtgever, dan wel een (anderszins) met de opdrachtgever gelieerde c.q. geassocieerde onderneming.
8.2. Indien de opdrachtgever een door de opdrachtnemer voorgestelde persoon binnen twaalf maanden na de introductie van de persoon aanstelt zonder daarover met de opdrachtnemer afspraken te maken, heeft de opdrachtnemer recht op betaling van een vergoeding van 1060 maal de in de offerte genoemde (uur)prijs.
8.3. Gedurende een periode vanaf de datum van de overeenkomst tot twaalf maanden na voltooiing of beëindiging daarvan, zullen zowel opdrachtnemer als opdrachtgever niet enig persoon van de andere partij welke is betrokken geweest bij de uitvoering van de overeenkomst in dienst nemen of op welke andere basis dan ook contracteren of een dienstverband of contract op andere basis aanbieden, zonder hiervoor vooraf schriftelijk toestemming te hebben verkregen van de andere partij. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen zal bij overtreding door de opdrachtgever zonder rechtelijke tussenkomst en ingebrekestelling een direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete ter hoogte van EUR 10.000,- in rekening worden gebracht te vermeerderen met EUR 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.
8.4 De opdrachtnemer kan veranderingen aanbrengen in de personele bezetting die met de uitvoering van de opdracht is belast, als dit naar het oordeel van de opdrachtnemer gewenst of noodzakelijk is. Het staat de opdrachtnemer steeds vrij om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtnemer zal zich inspannen dat de kwaliteit en de continuïteit van de opdracht steeds in de meest gunstige zin voor de opdrachtgever wordt beïnvloed.
8.5 Opdrachtnemer kan aan opdrachtgever richtlijnen ter zake van de geldende wetgeving op het gebied van persoonsgegevens opleggen. Opdrachtgever zal deze richtlijnen stipt naleven.
8.6 Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer verplichten zich alle op hen rustende verplichtingen op het gebied van privacywetgeving na te komen.

Artikel 9. Geheimhouding.

Beide partijen verbinden zich tot het niet drukken, publiceren of op andere wijze bekend maken van enige vertrouwelijke informatie die betrekking heeft op de andere partij of diens werkzaamheden, zonder voorafgaande toestemming van de andere partij met uitzondering van het gestelde in Artikel 17. Een zelfde verplichting geldt voor de opdrachtnemer voor wat betreft haar betrokkenheid bij uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtnemer is echter gerechtigd toestemming te vragen om haar betrokkenheid bekend te mogen maken, en de opdrachtgever zal die toestemming niet zonder redelijke gronden mogen weigeren. De opdrachtgever verbindt zich door de uitvoer van de overeenkomst niet bekend te maken, zonder voorafgaand overleg met de opdrachtnemer, indien deze in de bekendmaking als zodanig kan worden herkend. Dit artikel is niet van toepassing op informatie die algemeen bekend is, of wordt, anders dan door toedoen van de betrokken partij, of reeds in het bezit is van de betrokken partij, ofwel wettig wordt verkregen door die partij van een derde.

Artikel 10. Intellectueel eigendom.

10.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 (geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt de opdrachtnemer zich de rechten voor en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
10.2. Alle door de opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
10.3. De opdrachtnemer behoudt zich het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis aan derden wordt gebracht.
10.4. Overdracht van auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten en overdracht van andere daaruit voortvloeiende bevoegdheden vinden pas plaats nadat de opdrachtnemer en de opdrachtgever dit schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 11. Software.

11.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij de opdrachtnemer of diens licentiegevers. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
11.2. De opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van de opdrachtnemer of diens licentiegevers bevatten. De opdrachtgever verbindt zich deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van de opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.
11.3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de programmatuur.
11.4. Het is de opdrachtnemer toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien de opdrachtnemer door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het de opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat de opdrachtgever niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een reservekopie van de programmatuur aan de opdrachtgever ter beschikking stellen.
11.5. Behoudens het geval dat de opdrachtnemer een reservekopie van de programmatuur aan de opdrachtgever ter beschikking stelt, heeft de opdrachtgever het recht één reservekopie van de programmatuur aan te houden, waaronder tevens dient te worden verstaan te maken. Onder reservekopie wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een stoffelijk voorwerp waarop de programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.
11.6. Indien de opdrachtgever programmatuur ontwikkelt, of een derde voor hem programmatuur ontwikkelt, dan wel als de opdrachtgever het voornemen heeft dit te doen en hij informatie nodig heeft om interoperabiliteit tussen de te ontwikkelen programmatuur en de hem door de opdrachtnemer ter beschikking gestelde programmatuur te bewerkstelligen, dan zal de opdrachtgever de opdrachtnemer schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. De opdrachtnemer zal alsdan binnen redelijke termijn mededelen of de opdrachtgever de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en voorwaarden betreffende de door de opdrachtgever eventueel in te schakelen derden. Onder interoperabiliteit wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het vermogen van programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem en/of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.
11.7. Met inachtneming van de overige bepalingen in deze voorwaarden is de opdrachtgever gerechtigd tot verbetering van fouten in de hem ter beschikking gestelde programmatuur, indien zulks noodzakelijk is voor het uit de aard van de programmatuur voortvloeiende beoogde gebruik daarvan.
11.8. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van rechten of verplichting met betrekking tot fouten, wordt onder fouten verstaan het niet voldoen aan de door de opdrachtnemer schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, in geval van het ontwikkelen van maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. De opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding aan de opdrachtnemer te maken.
11.9. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door de opdrachtnemer zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de opdrachtnemer onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel over laat aan de opdrachtnemer. De opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan de opdrachtnemer verlenen om zich, zo nodig in naam van de opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die de opdrachtgever in de programmatuur, apparatuur of materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

Artikel 12. Betalingen.

12.1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
12.2. Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
12.3. Ingeval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van de opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer direct opeisbaar zijn.
12.4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
12.5. In het geval een overeenkomst door meer opdrachtgevers met de opdrachtnemer is aangegaan is iedere opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige betaling van de factuur.
12.6. Indien de opdrachtgever een bedrag van de factuur betwist, dient de opdrachtgever zijn bezwaren aan de opdrachtnemer binnen vijf dagen na factuurdatum mee te delen. Na deze termijn vervalt het recht op reclame.
12.7. In het geval dat de geleverde dienst bestaat uit trainingen heeft de opdrachtgever het recht één of enkele trainingen te annuleren. Bij annulering binnen één maand vóór de geplande data is de opdrachtgever de helft van de kosten aan de opdrachtnemer verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor de geplande data is de opdrachtgever het hele bedrag aan de opdrachtnemer verschuldigd.
12.8. De opdrachtnemer is steeds gerechtigd de opdrachtgever te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(-en). De opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.

Artikel 13. Incassokosten.

13.1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd:

 • over de eerste € 6.500,00 15 %
 • over het meerdere tot € 13.000,00 10 %
 • over het meerdere tot € 32.000,00 8 %
 • over het meerdere tot € 130.000,00 5 %
 • over het meerdere 3 %

13.2. Indien de opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, is de opdrachtgever ook deze kosten aan de opdrachtnemer verschuldigd.

Artikel 14. Retentierecht en voorbehoud van eigendom en rechten.

14.1. De opdrachtnemer is bevoegd de afgifte van zaken die hij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat hem zijn vorderingen ter zake van enige overeenkomst zijn voldaan.
14.2. Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de opdrachtnemer, totdat alle bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 12 (rente) en artikel 13 (incassokosten), volledig aan de opdrachtnemer zijn betaald.
14.3. Rechten worden aan de opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomende geval, overgedragen onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Artikel 15. Aansprakelijkheid.

15.1. De opdrachtnemer aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor zover dat uit dit artikel blijkt.
15.2. De opdrachtnemer is geen schadevergoeding of garantie verschuldigd aan de opdrachtgever wanneer de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of vertraagd.
15.3. Indien, naar het redelijke oordeel van de opdrachtnemer, er sprake is van overmacht dan heeft de opdrachtnemer het recht om zonder tussenkomst van de rechter ofwel te eisen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast, ofwel het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De kosten die de opdrachtnemer dan al voor de opdracht gemaakt heeft, komen voor rekening van de opdrachtgever.
15.4. Wanneer de overeenkomst tijdelijk ten gevolge van overmacht onuitvoerbaar is geworden, zal de overeenkomst automatisch worden verlengd voor de duur van de periode waarin de overmachtsituatie zich heeft voorgedaan.
15.5. De opdrachtnemer zal geen verdere aansprakelijkheid aanvaarden en geen verdere garantie geven dan voor zover de opdrachtnemer deze schriftelijk uitdrukkelijk aan de opdrachtgever heeft gegeven.
15.6. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gevolgen van gegevens of aanwijzingen van de opdrachtgever of van derden die in opdracht van of namens de opdrachtgever handelen. Dit geldt ook voor daden of nalatigheden van toeleveranciers van de opdrachtnemer, hun ondergeschikten, en andere personen die door of vanwege de opdrachtnemer te werk zijn gesteld.
15.7. Voor zover de opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen zijn, om welke reden dan ook, dan zal deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade en maximaal tot het bedrag van de voor de (deel)overeenkomst overeengekomen prijs exclusief omzetbelasting. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan drie maanden, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs exclusief omzetbelasting voor twee maanden.
15.8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die de opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;
b. de kosten die de opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systemen of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat de opdrachtnemer op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming op beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
15.9. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
15.10. Buiten de hiervóór genoemde gevallen rust op de opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
15.11. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever de opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijk termijn ter zuivering van de tekortkoming, en de opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichting tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
15.12. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade binnen acht dagen na het ontstaan daarvan of na de ontdekking daarvan schriftelijk bij de opdrachtnemer meldt.
15.13. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door de opdrachtnemer geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover de opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
15.14. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor kosten, schaden en interesses die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van schending van octrooien, licenties, andere industriële eigendomsrechten of andere rechten van derden. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit schending van de hierboven bedoelde rechten.

Artikel 16. Overmacht.

16.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen, waaronder mede begrepen:

 • mobilisatie, oorlog en oorlogsgevaar;
 • contingentering of andere overheidsmaatregelen;
 • werkstaking;
 • stremming van vervoer;
 • brand;
 • het niet tijdig of behoorlijk voldoen door derden, van wie de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is, aan hun verplichtingen jegens de opdrachtnemer om welke reden dan ook, waardoor de opdrachtnemer de opdracht, niet, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanning en/of kosten kan verrichten. In dit geval heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst met de opdrachtgever geheel of ten dele te ontbinden, althans voor zover de zwaarte van de tekortkoming dit rechtvaardigt, zulks door een eenvoudige mededeling aan de opdrachtgever, zonder gerechtelijke tussenkomst, en zonder dat de opdrachtnemer ter zake van de door de opdrachtgever door annulering geleden schade tot enige vergoeding is verplicht.

16.2. De opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
16.3. Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
16.4. Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
16.5. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever direct op de hoogte brengen van een situatie van overmacht, zoals vermeld in dit artikel. Het hier bepaalde is eveneens van toepassing op de opdrachtgever wanneer op hem een dergelijke situatie van toepassing is.

Artikel 17. Acquisitie.

Na sluiting van een overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd om de firmanaam van de opdrachtgever op haar klantenlijst te plaatsen. De opdrachtnemer is bovendien gerechtigd om, behoudens het gestelde in artikel 9, een beknopte beschrijving te maken van het uitgevoerde project en mag deze beschrijving gebruiken bij de acquisitie van nieuwe klanten.

Artikel 18. Geschillen.

De rechter van de vestigingsplaats van de opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de opdrachtnemer het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19. Toepasselijk recht.

Op alle offertes, aanbiedingen, afgesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan zulks in de ruimste zin des woords is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag).

Artikel 20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst.

Referenties

Meer informatie?

Neem contact op

Contact

Heb je nog geen account?
Maak er dan direct één aan!

Inschrijven
Hunt IT BV gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.